Bestuur

Een korte impressie van de ALV op 4 oktober

De ALV stond in het teken van de financiën van de club en was daarom misschien wel erg minimaal bezocht. Op de agenda stond het huishoudelijk regelement. Dit regelement is gemoderniseerd en vastgesteld. Het regelement wordt op verzoek van de aanwezigen aangevuld met een passage over het anti-rookbeleid, dat onlangs is ingevoerd.

De kascommissie heeft het de verantwoording van de begroting 2017/18 goedgekeurd. Die begroting eindigt met een klein verlies vanwege m.n. de transitievergoeding voor de ex-trainer ZO1, maar m.n. ook vanwege extra investeringen  voor de (groeiende) jeugd. Voor het huidige seizoen is een sluitende begroting vastgesteld. Uitvoerig en ernstig is gesproken over de wens meer en beter zicht te krijgen op de barinkomsten, betaalgedrag van de leden, beheer van de bar, beheer van de kantine in het algemeen (sluitingstijden, afsluiten van deuren, etc.). Indruk van velen in de vergadering is dat dit beter kan en beter moet, ondanks het gegeven dat ook veel dingen goed gaan. De volgende suggesties zijn gedaan: opnieuw een beroep doen op elftalleiders om hier aandacht aan te geven (m.n. ook op vrijdagavonden de afsluitprocedure goed regelen door verantwoordelijken aan te wijzen), het kassasysteem nu in te gaan richten ten behoeve van het voorraadbeheer, te verkennen welke mogelijkheden er zijn een beheerder aan te trekken en wat dit financieel betekent en ten slotte ook een aantrekkelijker (= omzet verhogend) assortiment in de bar en keuken te gaan aanbieden.

Ondanks de geringe opkomst een goede, constructiever vergadering waarmee het bestuur verder kan. Het verslag is binnenkort beschikbaar via ledenadminstratie@amicitiavmc.nl

To Top